Gu Zheng Gu Zheng, 26 nylon strings

Pronounced "goo jung". 26 nylon strings. About 5' 7" in length. Pentatonic scale starting with the highest note E D A G E.

Gu Zheng, 26 nylon strings

SKU: chi071