Shakuhachi Tsuyutoshi (cleaning cloth)

Also called Tsuyutoshi.

Tsuyutoshi (cleaning cloth)

SKU: shk020