Shehnai/Mizmar Reed & Staple, 2 Pack Reeds banjira
Shehnai/Mizmar Reed & Staple, 2 Pack (SHNR)Replacement reed and staple for the shehnai or Mizmar.

Shehnai/Mizmar Reed & Staple, 2 PackMeasures aprrox. 3" long with inside diameter of .219 to .277.

Shehnai/Mizmar Reed & Staple, 2 Pack

SKU: SHNR